Spildevandsløsninger til det åbne land

Watersystems A/S er førende specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle typer formål.

[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Spildevandsløsninger til det åbne land

Watersystems A/S er førende specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle typer formål.

Lovmæssige krav til minirenseanlæg

Der henvises i dit påbud til miljøbeskyttelsesloven.
Formål
Miljøbeskyttelseslovens formål er at forebygge og begrænse forurening bl.a. gennem forudgående tilladelser samt påbud og forbud til forurenede virksomheder og aktiviteter. Kommunerne og Miljøstyrelsen træffer afgørelse omkring godkendelse/tilladelse, påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Disse afgørelser kan med få undtagelser påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, en række landsdækkende miljø- og interesseorganisationer samt andre, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Se miljøbeskyttelsesloven her
Paragraffer

Lovgivningen for spildevandsrensning er pålagt under kapitel 4; beskyttelse af overfladevand.

§27 henviser til, at i de fleste tilfælde må dit spildevand ikke tilføres vandløb, søer eller havet, medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse herom; §28.

§28 understreger at det er miljø- og fødevareministeren der giver tilladelse til udledning af spildevand fra listevirksomheder.

§29 beskriver hvilke krav der kan stilles til spildevandets rensning, samt om, hvilke vilkår der kan knyttes til tilladelser efter §28 og påbud efter §30.

§30 omfatter ofte det der begrundelsen for et påbud. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungere miljømæssigt forsvarligt skal der ske forbedring eller fornyelse af anlægget.
Det er også her nævnt om der skal et rensnings- eller nedsivningsanlæg tilsluttes, i forhold til dit påbud.

§31 betegner afgørelsesbestemmelsen fra miljø- og fødevareministeren

§32a/b henvender sig til kommunale planer for bortskaffelse af spildevand.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner